Nuraghe Orolìo

Salviamo nuraghe Orolìo
uno dei nuraghi più belli del mondo

Bellu de Idda

Maestosu graniticu zigante
In mesu 'e Orolìo e de Madrone
Ammiradu comente e un Adone
Basadu dae sos rajos de levante.
Espostu de continu a donzi entu
As binchidu traschìas e tempestas
Però tue orgogliosu ancora restas
Patrimoniu raru monumentu.
Ma su tempus ingratu a tie puru
Est dende sinzos de calchi malannu
E si non ponen fine a cussu dannu
As'a serbire, solu a pedra e muru.
Chie tenet podere e tenet coro
Bennid'est s'ora de ponner riparu
Chi custu monumentu a nois caru
Siat cunsideradu unu tesoro.
E che tesoro siat custodìdu
Sa prenda nostra caros paisanos
Ca est su 'antu de tottu Silanos
Po chi no siat lesu nè perdìdu.

Toni Manca


 


Elenco interventi finanziabili 8x1000 2008
Orminas de sos Mannos - Locandina da scaricare e stampare (1 MB)